Polityka prywatności

Prywatność naszych Klientów oraz ochrona ich danych osobowych są dla nas priorytetem, dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane osobowe Klientów były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o sposobie zbierania i wykorzystywania danych osobowych, o podstawach prawnych przetwarzania danych oraz o prawach Klientów związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem decydującym o sposobie wykorzystania danych osobowych Klientów jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-255, przy ul. Topolowej 2/2 (zwane dalej „Wydawnictwem”), będące właścicielem strony internetowej www.reklamowe.fiszki.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fiszki.pl. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail: reklamowe@fiszki.pl, pod adresem pocztowym: Wydawnictwo Cztery Głowy sp.j., ul. Topolowa 2/2, 80-255 Gdańsk lub telefonicznym +48 58 341 60 48.
  W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klientów oraz realizacją ich praw, Klient może kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@fiszki.pl. Inspektorem ochrony danych w Wydawnictwie Cztery Głowy jest Karolina Krużewska-Ossowska.
 2. Dane osobowe Wydawnictwo pozyskuje w następujący sposób:
  • w przypadku Klientów branżowych: otrzymuje je od Klienta lub Kontrahenta podczas zamówienia bezpłatnych próbek produktów, podczas targów branżowych (np. Targów Książki lub Reklamy), w związku z zawarciem umowy o współpracy lub wraz ze złożeniem zapytania ofertowego.
 3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Klientów w celach:
  • realizacji zawieranych z Klientami umów, w tym do:
   • zaprojektowania i wyprodukowania indywidualnych produktów/fiszek;
   • zapewnienia obsługi i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
   • obsługi reklamacji dotyczących zamówionych produktów lub ich wysyłki;
   • obsługi kierowanych do Wydawnictwa zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
   • kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług.
  • wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:
   • monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników strony internetowej, obejmujące m.in. wyszukiwanie słów kluczowych, a także zarządzanie aktywnością Użytkowników na stronie;
   • prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów sklepu lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;
   • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – i za zgodą Klientów – przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie;
   • monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników strony w celu analizowania funkcjonalności strony oraz poprawiania jej działania;
   • obsługa propozycji, skarg, wniosków lub pytań przekazywanych przez Klientów oraz pytań lub uwag kierowanych do nas w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
   • windykacja należności;
   • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • podatkowych i rachunkowych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  • a także – za dodatkową zgodą Klientów – w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
   • wysyłki informacji marketingowo-handlowych.
 4. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe :
  • na podstawie wyrażonej przez Klientów zgody (podczas składania zamówienia na bezpłatne próbki produktów, zapisywania się na newsletter);
  • w celu wykonania umowy, której Klienci są stroną (np. umowy zakupu), lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi);
  • gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (wspomniane przez nas obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (czyli nasze działania dotyczące np. poprawy funkcjonalności strony).
 5. Na stronie www.reklamowe.fiszki.pl Wydawnictwa zbierane są następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – w celu wysyłki zamówionej próbki produktu i kontaktu z Klientem;
  • adres dostawy – w celu wysyłki zamówionej próbki produktu;
  • numer telefonu – w celu doprecyzowania zamówienia Klienta oraz umożliwienia firmom wysyłkowym poinformowania Klienta o awizacji wysłanego towaru za pomocą SMS.
  • adres e-mail – w celu wysłania Klientowi wiadomości związanych z obsługą zamówienia (złożenie zamówienia, wysyłka zamówionej próbki produktu, uzyskanie opinii zwrotnej dotyczącej realizacji zamówienia). Abonenci newslettera cyklicznie otrzymują drogą elektroniczną informację handlową;
  • adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
  • dane firmy (nazwa firmy, adres, NIP) – w celu poprawnego zaadresowania wysyłki.
 6. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wysyłki newslettera, przesłania bezpłatnej próbki produktów oraz w przypadku zainteresowania ofertą do zawarcia i zrealizowania umowy zawartej z Klientem, a tym samym dostarczenia mu zamówionego towaru lub świadczenia usługi.
 7. Zgodnie z przepisami prawa Wydawnictwo może wymagać od Klienta podania dodatkowych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Jednak poza tym wyjątkiem podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i uzależnione od tego, w jakim zakresie Klient chce korzystać z usług serwisu. Niepodanie wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy czy wysyłania Klientowi jakichkolwiek informacji lub artykułów.
 8. Respektujemy wszystkie prawa Klientów wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:
  • zauważy, że jego dane są niepoprawne lub niekompletne (Klient może żądać sprostowania danych);
  • uzna, że jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwo, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych);
  • uzna, że jego dane są nieprawidłowe, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechce ich usunięcia, w przypadku gdy dane nie są już potrzebne Wydawnictwu, ale mogą być potrzebne samemu Klientowi do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń, lub gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wydawnictwa są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (we wszystkich tych przypadkach Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych);
  • przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z Wydawnictwem i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (Klient może żądać przeniesienia danych).
   Każdy Klient chcący skorzystać z przysługujących mu uprawnień może przesłać e-mail na adres iod@fiszki.pl lub list polecony na adres korespondencyjny Wydawnictwa.
 9. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Wydawnictwo jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której Klient się znajduje;
  • dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, m.in. są w tym celu profilowane.
 11. Dane osobowe Klientów i Użytkowników Wydawnictwo udostępnia:
  • podmiotom, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe;
  • podmiotom wspomagającym obsługę Użytkowników strony reklamowe.fiszki.pl;
  • zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają Wydawnictwo w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych.
 12. Wydawnictwo może też przekazać dane osobowe Klientów organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 13. Wydawnictwo przechowuje dane osobowe Klientów:
  • przez czas obowiązywania umów z nimi zawartych, a także po ich zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   • statystycznych i archiwizacyjnych;
  • dla celów marketingowych – do momentu wycofania zgody przez klienta;
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – przez okres, w którym Wydawnictwo zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 14. Dane osobowe Klientów będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którym jest Tarcza Prywatności.
 15. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Wydawnictwo polega na przetwarzaniu danych Klientów (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach, w szczególności do analizy ich osobistych preferencji oraz zainteresowań lub prognoz ich dotyczących.
 16. Wydawnictwo będzie regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych Klientów.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 10.03.2020 r.

Przewiń do góry